1. Provozovatel

Lukáš Vyhnálek
Tři Dvory 32
784 01 Litovel
IČO: 05234956

REDAKCE

Email: info@interesting.cz
Odpovědná osoba: Lukáš Vyhnálek

Tyto podmínky užití stanovují a vymezují vztah mezi internetovou stránkou interesting.cz (dále již „stránka“) a všemi návštěvníky, kteří navštíví stránku a kteří jakýmkoliv způsobem využívají její obsah. Jakékoliv užívání všech služeb nabízených na stránce, stejně tak jako i informací, materiálů a odkazů, které stránka obsahuje, je předmětem těchto podmínek užití. Každý návštěvník je před použitím stránky povinen si pečlivě přečíst tyto podmínky užití a dodržovat je. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užití vypovědět, změnit a nebo doplnit. Změna vchází v platnost ihned.

Ztráty nebo škody

Stránka není odpovědná za žádné ztráty nebo škody (přímé či nepřímé), které návštěvník nebo třetí strana může utrpět v důsledku používání stránky. Stránka obsahuje odkazy na jiné stránky třetích stran z důvodů pohodlí návštěvníků. Stránka není odpovědná za obsah zobrazený na internetových stránkách třetích stran. Stránka mimo jiné rovněž nepřijímá odpovědnost za následující události: chyby, chybný překlad, pravopisné chyby a nebo další podobné chyby. ztráty nebo škody, které návštěvníci mohli utrpět v důsledku změn na stránce, pozastavení nebo přerušení chodu a funkčnosti stránky. hackerském útoku na stránky, škodlivý kód či chyby v kódu.

Duševní vlastnictví

Bez písemného souhlasu stránky nejsou návštěvníci oprávněni kopírovat, upravovat, distribuovat, zobrazovat, nahrávat, stahovat nebo jinak používat anebo měnit cokoliv z obsahu stránky.

Shromažďování osobních údajů

Stránka shromažďuje osobní údaje, které uživatel na stránce vyplní. Dále také shromažďuje IP adresy návštěvníků pro zabezpečení před DoS a DDoS útoky. Vyplněním kontaktního formuláře nebo odesláním přihlášky k odběru novinek dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, které nebudou poskytovány žádným třetím stranám.

Prohlášení o cookies

Tato stránka nepoužívá žádné analytické ani reklamní soubory cookies. Stránka využívá pouze technicky nutné cookies.

Souhlas s pravidly

Každý, kdo dobrovolně navštíví tyto stránky, souhlasí s podmínkami výše uvedenými.

2. Služby a práva

Interesting poskytuje klíčové poznatky z knih, článků a dalšího obsahu (např. "knihy v odkazech" nebo "články v odkazech", dále společně označované jako "obsah platformy"), které vám umožní pochopit jejich podstatu během několika minut.

Interesting vám navíc může poskytnout osobní profil, který můžete vyplnit preferovaným obsahem platformy a textovými značkami, stejně jako třídit tento obsah do různých kategorií a seznamů. Kromě toho si můžete na platformě zakoupit předplatné (dále jen "audioknižní obsah").

Interesting provozuje také srovnávač cen. Ve kterém odkazujeme na eshopy třetí strany. V případě, že uživatel na eshopu třetí strany provede nákup dostáváme z nákupu od eshopu třetí strany provizi. Ve srovnávači cen se tedy nachází takzvané affiliate odkazy.

Rozsah obsahu platformy a možnosti jeho používání ("licence") závisí na typu účtu, který jste si vybrali. Je rozdíl mezi bezplatným účtem (viz část 3), placeným předplatným (viz část 4) a bezplatnou zkušební verzí (viz část 5). Z hlediska doby trvání je licence omezena na dobu platnosti bezplatného účtu / placeného předplatného / bezplatné zkušební verze.

Práva ke službě Interesting a obsahu distribuovanému prostřednictvím služby jsou a zůstanou společnosti Interesting a/nebo poskytovatelům licence společnosti Interesting. Softwarové aplikace a obsah společnosti Interesting jsou vám licencovány v rozsahu smluvního použití. Udělujeme vám pouze nevýhradní (jednoduché), časově omezené právo na osobní používání služby Interesting a jejího obsahu (avšak s výhradou bodu 6 bude dostupnost zakoupeného obsahu audioknih ve vašem účtu neomezená).

Veškeré ochranné známky Interesting, jakož i naše obchodní názvy, loga, názvy domén a další charakteristické prvky ochranné známky Interesting jsou výhradním vlastnictvím společnosti Interesting. Licence vám nedává žádné právo používat ochranné známky Interesting, naše obchodní názvy, loga, názvy domén ani jiné charakteristické prvky ochranné známky Interesting, ať už pro komerční nebo nekomerční účely.

Pokud nepoužíváte placenou službu, je společnost Interesting oprávněna zobrazovat vám na platformě propagační informace.

3. Registrace

Abyste mohli využívat služby Interesting, je nutná registrace u Interesting. Právo na registraci mají osoby starší 18 let. Jako nezletilá osoba se můžete u společnosti Interesting zaregistrovat pouze v případě, že je vám alespoň 14 let a vaši zákonní zástupci poskytli svůj souhlas. Společnost Interesting si vyhrazuje právo podmínit používání služeb Interesting řádným prokázáním vaší totožnosti, vašeho věku nebo souhlasu vašeho zákonného zástupce.

Samotná registrace je bezplatná (bezplatný účet) a nezavazuje vás k získání placeného předplatného. Registrací uzavíráte se společností Interesting dohodu o omezeném bezplatném používání platformy.

K registraci můžete použít svou e-mailovou adresu a také heslo, které si sami zvolíte.

Veškeré údaje potřebné k registraci musí být úplné a správné a vždy aktuální. Interesting má právo ukládat a zpracovávat údaje, které jste poskytli při registraci, v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů.

Použité heslo musí být uchováváno v tajnosti. Za jeho utajení nesete výhradní a plnou odpovědnost. Uživatelský účet Interesting smíte používat pouze vy. Jakékoli neoprávněné použití vašeho uživatelského účtu, jakož i jakékoli podezření v tomto směru je třeba neprodleně oznámit společnosti Interesting.

4. Placené předplatné

Abyste mohli plně využívat služeb Interesting, máte po registraci k dispozici další balíčky služeb ve formě placeného předplatného ("předplatitelský přístup"). Ty lze zakoupit na různá a proměnlivá časová období, která uvidíte v možnostech objednávky.

Předplatitelské přístupy Interesting jsou placené předplatné bez reklam, které vám umožní přístup k dalšímu obsahu a funkcím prostřednictvím našich aplikací. V současné době nabízíme následující balíček předplatného/služeb:

  • Balíček služeb Interesting Premium zahrnuje přístup bez reklam k veškerému obsahu naší platformy v textové i zvukové podobě.
  • Přístup k příslušným službám budete mít po celou dobu platnosti předplatného.

Právně závaznou nabídku předplatného za poplatek podáte, pokud zadáte požadované údaje do online objednávkového formuláře a poté kliknete na tlačítko "Objednat". Tím předkládáte právně závaznou nabídku na uzavření smlouvy o placeném předplatném. Před odesláním objednávky můžete údaje kdykoli změnit a zobrazit.

Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy společnost Interesting vydá oznámení o přijetí objednávky (potvrzení objednávky), které vám bude v přiměřené lhůtě zasláno e-mailem. Pokud jste si zakoupili placené předplatné prostřednictvím webové aplikace Interesting, zašle vám společnost Interesting potvrzení objednávky e-mailem spolu s potvrzením o přijetí ihned po provedení objednávky.

5. Bezplatné zkušební období

Interesting příležitostně nabízí zejména novým uživatelům bezplatný přístup k předplatnému pro účely testování po určitou dobu ("zkušební verze"). Společnost Interesting podle svého uvážení rozhodne, zda se můžete zúčastnit Zkušební verze. V případě závažného důvodu může společnost Interesting takovou bezplatnou Zkušební verzi kdykoli ukončit nebo změnit bez předchozího upozornění nebo oznámení.

Bezplatného zkušebního období se můžete zúčastnit pouze tehdy, pokud při registraci zadáte své platební údaje. V takovém případě potřebujeme na začátku Zkušebního provozu váš souhlas s tím, že váš bezplatný přístup bude následující den po skončení bezplatného zkušebního období převeden na placený předplacený přístup (bod 4). V této situaci se vaše předplatné obnovuje opakovaně.

Pokud si v případě podle bodu 5.2 nepřejete mít přístup k předplatnému a s ním spojený poplatek, musíte svůj přístup k předplatnému, který vám byl poskytnut během zkušebního období, zrušit před koncem zkušebního období (například pomocí správy předplatného na stránkách stripe).

6. Storno podmínky

Jste-li spotřebitel (tj. osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani její nezávislé profesní činnosti), máte při uzavření smlouvy o prodeji na dálku zákonné právo na odstoupení od smlouvy, o kterém společnost Interesting v souladu se zákonným vzorem informuje níže.

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení uplyne po 14 dnech ode dne uzavření smlouvy.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o tom informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením a to e-mailem na email info@interesting.cz

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Účinky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že jste si zvolili jiný typ dodání než námi nabízený nejlevnější typ standardního dodání), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Tuto úhradu provedeme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám v důsledku této úhrady nevzniknou žádné poplatky.

Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku, která je úměrná tomu, co bylo poskytnuto do doby, než jste nám oznámili své odstoupení od této smlouvy, v porovnání s plným pokrytím smlouvy.

7. Způsoby úhrady a platby, kompenzace a zadržovací práva

Uzavření předplatného za předplacený přístup (oddíl 4) je zpoplatněno a musí být uhrazeno na začátku předplatného.

Jako platební metody nabízí Interesting kreditní kartu.

V rámci přístupu k předplatnému se vaše platební povinnost vůči společnosti Interesting automaticky obnoví na konci příslušného období předplatného, pokud své placené předplatné nezrušíte alespoň 24 hodin před koncem období (bod 8.2).

Nejste oprávněni započítávat žádné pohledávky proti pohledávkám společnosti Interesting, ledaže by o vašich protipohledávkách bylo pravomocně rozhodnuto nebo by byly nesporné. Na započtení proti pohledávkám společnosti Interesting jste oprávněni také v případě, že uplatňujete reklamace vad nebo protinároky na základě téže smlouvy. Své právo na započtení můžete uplatnit pouze v případě, že vaše protipohledávka vyplývá ze stejné smlouvy.

8. Termín a zrušení

Doba platnosti smlouvy o bezplatném užívání: Smlouva o bezplatném užívání začíná běžet od okamžiku registrace podle bodu 3 těchto Podmínek služby a trvá po neomezenou dobu. Smlouvu o bezplatném používání můžete kdykoli zrušit. Za tímto účelem můžete kontaktovat podporu na email info@interesting.cz

Doba trvání placeného předplatného, pokud jste spotřebitel. Placené předplatné pro přístup k předplatnému (viz bod 4) bude trvat minimálně po dobu, kterou jste si původně zvolili, a bude se automaticky obnovovat po dobu neurčitou, pokud nebude zrušeno alespoň 24 hodin před koncem této doby. Pokud jste původní placené předplatné nezrušili nebo jste jej nezrušili včas, můžete obnovené předplatné kdykoli zrušit s měsíční výpovědní lhůtou. Předplatné můžete zrušit podle níže uvedených pokynů:

Placené předplatné dokončené prostřednictvím naší webové aplikace můžete zrušit v administraci ve stripe. Do administrace se přihlásíte pomocí emailové adresy.

Zrušení přístupu k předplatnému nabývá účinnosti dnem následujícím po posledním dni aktuálního období předplatného a budete převedeni na bezplatnou uživatelskou smlouvu (bezplatný účet). Po opětovném obnovení předplatného však budete mít přístup ke svému starému stavu a seznamům čtení. Pokud si přejete smazat celý svůj účet, můžete tak učinit kontaktováním podpory na emailu info@interesting.cz. Všechna data budou nenávratně smazána. Právo na zablokování a zrušení ze závažného důvodu z dobrého důvodu zůstává předchozími ustanoveními nedotčeno.

9. Odpovědnost

Společnost Interesting se zříká jakýchkoli nároků na náhradu škody, které by pocházely od vás. To se nevztahuje na nároky na náhradu škody vzniklé v důsledku smrtelných úrazů, tělesných zranění, poškození zdraví nebo porušení základních smluvních povinností (kardinálních povinností), jakož i na odpovědnost za jiné škody, které jsou založeny na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností ze strany společnosti Interesting, jejích právních zástupců nebo přidružených společností. Zásadní smluvní povinnosti jsou takové, jejichž plnění umožňuje především řádné plnění Smlouvy a na jejichž plnění se můžete spolehnout.

V případě porušení podstatných smluvních povinností odpovídá společnost Interesting pouze za typické, předvídatelné škody stanovené ve smlouvě, pokud byly způsobeny pouze nedbalostí, pokud se nejedná také o nároky na náhradu škody v důsledku smrtelných úrazů, tělesných zranění nebo poškození zdraví.

Společnost interesting není odpovědná za výpadky služby způsobené třetí stranou nebo hackerským útokem.

10. Závěrečná ustanovení

Pokud je některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné, zbývající část smlouvy zůstává v platnosti. Zákonná ustanovení mají přednost před neplatnými ustanoveními.